Link

Description

有$n$道菜,编号越小的越美味(最美味的是$1$号菜品)。现在给出一些形如$(i,j)$的限制,表示$i$号菜品必须在$j$号菜品之前制作。要求出一个最优的菜肴的制作顺序,使得Karry5307能尽量先吃到美味的菜肴。无解输出Impossible!

Sol

如果你是贪心地求字典序小的,Karry5307不一定能吃到尽量先地吃到最美味的菜品。

比如说共4 道菜肴,两条限制$(3,1)$、$(4,1)$,那么制作顺序是 $3,4,1,2$。但是你贪心就会变成$2,3,4,1$但是如果反过来处理,建一个反图,求一个反向字典序最大的拓扑序。那么就会有大的数尽量靠前的情况出现,于是交小的数尽量靠后,于是反过来就是小的数尽量靠前了。

Code

果然代码环节还是我最喜欢的

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int SIZE = 1e5 + 5;

int q, n, m, num;
int head[SIZE], deg[SIZE];

struct node {
  int to, nxt;
} edge[SIZE];

namespace ae86 {
  const int bufl = 1 << 15;
  char buf[bufl], *s = buf, *t = buf;
  inline int fetch() {
    if (s == t) { t = (s = buf) + fread(buf, 1, bufl, stdin); if (s == t) return EOF; }
    return *s++;
  }
  inline int read() {
    int a = 0, b = 1, c = fetch();
    while (!isdigit(c))b ^= c == '-', c = fetch();
    while (isdigit(c)) a = a * 10 + c - 48, c = fetch();
    return b ? a : -a;
  }
}
using ae86::read;

inline void addEdge(int u, int v)
{
  edge[++ num].to = v, edge[num].nxt = head[u];
  head[u] = num;
}

inline void top()
{
  std::priority_queue < int > q;
  std::vector < int > ans;
  for (int i = 1; i <= n; ++ i) {
    if (!deg[i]) q.push(i);
  }
  while (!q.empty()) {
    int u = q.top(), v;
    ans.push_back(u);
    q.pop();
    for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) {
      v = edge[i].to;
      -- deg[v];
      if (!deg[v]) q.push(v);
    }
  }
  if ((int) ans.size() != n) puts("Impossible!");
  else {
    for (auto i = ans.end() - 1; i != ans.begin() - 1; -- i) printf("%d ", *i);
    putchar('\n');
  }
}

int main()
{
  // freopen("code.in", "r", stdin);
  // freopen("code.out", "w", stdout);
  q = read();
  while (q --) {
    n = read(), m = read();
    for (int i = 1, u, v; i <= m; ++ i) {
      u = read(), v = read();
      addEdge(v, u); ++ deg[u];
    }
    top();
    num = 0;
    memset(head, 0, sizeof(head));
    memset(deg, 0, sizeof(deg));
  }
  return 0;
}
最后修改:2021 年 09 月 04 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏