CF1437D

Description

Monocarp有一棵树,可是他已经忘记了它的形态。但是他有这棵树的$bfs$序,并且对于每一个节点,$bfs$都会按照升序遍历它的子节点。现在给出这个$bfs$序,求出这棵树的最小深度。

Solution

先观察一下这个BFS序的性质

因为它给的BFS是按照升序访问子节点的,那么对于每个点后面出现的节点,如果它后面的点比他的编号还小,说明要新开一层,否则就可以一直堆在一层

举个例子:1 4 3 2

1已经确定是根,那么1的第一个子节点就是4,观察到4是目前1的子节点中编号最小的,如果我们要把2也弄成1的子节点,那么按照BFS序,2应该在4前面出现,所以这样是不合法的,说明2要新开一层成为4的子节点

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
const int SIZE = 2e5 + 5;
 
int T, n, ans;
int a[SIZE], dep[SIZE];
 
inline int read()
{
  char ch = getchar();
  int f = 1, x = 0;
  while (ch < '0' || ch > '9') { if (ch == '-') f = -1; ch = getchar(); }
  while (ch >= '0' && ch <= '9') { x = (x << 1) + (x << 3) + ch - '0'; ch = getchar(); }
  return x * f;
}
 
inline void bfs()
{
  std::queue < int > q;
  memset(dep, 0, sizeof(dep));
  q.push(1);
  int pos = 2;
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    ans = std::max(ans, dep[u]);
    int lst = pos;
    if (pos > n) break;
    while (a[pos + 1] > a[pos] && pos < n) ++ pos;
    for (int i = lst; i <= pos; ++ i) {
      dep[a[i]] = dep[u] + 1;
      q.push(a[i]);
    }
    ++ pos;
  }
}
 
int main()
{
  T = read();
  while (T --) {
    n = read();
    for (int i = 1; i <= n; ++ i) a[i] = read();
    ans = 0;
    bfs();
    for (int i = 1; i <= n; ++ i) ans = std::max(ans, dep[i]);
    printf("%d\n", ans);
  }
  return 0;
}
最后修改:2021 年 09 月 04 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏