Link

Sol

设 $len$ 为随机出来的一个序列长度。

$$E(len) = \sum\limits_{i \geq 1} P(len = i) \times i$$

$$E(len) = \sum\limits_{i \geq 1} P(len = i) \sum\limits_{j=1}^{i} 1$$

$$E(len) = \sum\limits_{j \geq 1} \sum\limits_{i \geq j} P(len = i) = \sum\limits_{i \geq 1} P(len \geq i) = 1 + \sum\limits_{i \geq 1} P(len > i)$$

现在来处理后面的 $\sum\limits_{i \geq 1} P(len > i)$

$$P(len > i) = P((gcd_{j=1}^{i} a_i) > 1)$$

阴阳师:“正难则反”

$$P(len > i) = 1 - P((gcd_{j=1}^{i} a_i) = 1)$$

对于序列中的每一个数,其实都可以枚举它们是 $[1,m]$ 中的哪一个,再除掉 $m^i$ 为 $i$ 个球放在 $m$ 个标有数字的盒子中,且允许有数字没出现过的总方案数。

$$lsh = \frac{\sum_{a_1 = 1}^{m}\sum_{a_2 = 1}^{m}\cdots \sum_{a_{i} = 1}^{m} \epsilon(gcd_{j=1}^{i} a_j)}{m^i} $$

对最后一层的求和符号使用莫比乌斯反演

$$lsh = \frac{\sum_{a_1 = 1}^{m}\sum_{a_2 = 1}^{m}\cdots \sum_{a_{i} = 1}^{m}\sum_{d|(gcd_{j = 1}^{i} a_j)} \mu(d)}{m^i} $$

对每一层都莫比乌斯反演,把枚举的 $d$ 提到最前面去

$$lsh = 1 - \frac{\sum_{d=1}^{m} \mu(d)\sum_{a_1=1}^{m} [d|a_1] \cdots}{m^i}$$

后面的部分上指标同时除以 $d$ 之后可以直接拿出来

$$lsh = \frac{\sum_{d=1}^{m} \mu(d) (\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)^i}{m^i}$$

$$lsh = 1 - \frac{\sum_{d=2}^{m} \mu(d) (\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)^i}{m^i}$$

所以带回原式可得:

$$1 - \frac{1}{m^i} \sum\limits_{i \geq 1}\sum\limits_{d=2}^{m} \mu(d)(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)^i$$

整除分块:

$$1-\sum\limits_{d = 2}^{m} \mu(d)\frac{\lfloor \frac{m}{d} \rfloor}{m - \lfloor \frac{m}{d} \rfloor}$$

马老师告诉你,后面那一坨类似于杜教筛预处理即可。

Code

#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int SIZE = 2e5 + 5;
const int mod = 1e9 + 7;

int m, tot;
int isnPri[SIZE], pri[SIZE], mu[SIZE], inv[SIZE];

namespace GTR {
  const int bufl = 1 << 15;
  char buf[bufl], *s = buf, *t = buf;
  inline int fetch() {
    if (s == t) { t = (s = buf) + fread(buf, 1, bufl, stdin); if (s == t) return EOF; }
    return *s++;
  }
  inline int read() {
    int a = 0, b = 1, c = fetch();
    while (c < 48 || c > 57) b ^= c == '-', c = fetch();
    while (c >= 48 && c <= 57) a = (a << 1) + (a << 3) + c - 48, c = fetch();
    return b ? a : -a;
  }
} using GTR::read;

int qPow(int a, int b) {
  int ans = 1ll;
  for ( ; b; b >>= 1, a = a * a % mod) {
    if (b & 1) ans = ans * a % mod;
  }
  return ans % mod;
}

void init() {
  isnPri[1] = mu[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= m + 1; ++ i) {
    if (!isnPri[i]) pri[++ tot] = i, mu[i] = -1;
    for (int j = 1; j <= tot && i * pri[j] <= m + 1; ++ j) {
      isnPri[i * pri[j]] = 1;
      if (i % pri[j]) mu[i * pri[j]] = -mu[i];
      else { mu[i * pri[j]] = 0; break; }
    }
  }
  inv[1]=1;
  for (int i = 2; i <= m + 1; ++ i) inv[i] = (mod - mod / i) * inv[mod % i] % mod;
}

signed main() {
  m = read(); init();
  int ans = 1ll;
  for (int i = 2; i <= m + 1; ++ i) ans = (ans - (mu[i] * (m / i) % mod * inv[m - m / i] % mod) + mod) % mod;
  printf("%lld\n", ans % mod);
  return 0;
}
最后修改:2021 年 08 月 20 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏